Vilkår for personvern og bruk av Content Cloud

Velkommen til www.contentcloud.no!

Dette nettstedet eies og kontrolleres av Equal Agency AS ved/ Content Cloud. Følgende skriv representerer vår bruksavtale og personvernsregler, som du må gi samtykke til for å kunne bruke dette nettstedet og innholdet som hører til i ditt medlemskap. Denne bruksavtalen fungerer som juridisk bindende kontrakt mellom deg og Equal Agency AS ved/ Content Cloud. Ikrafttredelsesdatoen for begge parter er 31 mai 2021.

BRUKERAVTALE:

 

Alle bilder, maler og PDF innhold i Content Cloud innholdsbanken betraktes som standard (ikke-kommersielle) "royaltyfree" stockbilder. Her er hva det betyr:

 

Equal Agency AS & Piil Photography ved/Content Cloud er enten (1) den eneste og eksklusive eieren av alt innholdet som finnes på dette nettstedet (inkludert fotografier, bilder, vektorer, levende bilder, animasjoner, filmer, videoer, maler, PDF, presets eller andre medier sammen med tilhørende nøkkelord, metadata og / eller titler) og har opphavsretten til alt slikt innhold som selges eller distribueres gjennom Content Cloud-abonnementet; eller (2) har enerett til å lisensiere og reprodusere, vise, underlisensiere, selge, markedsføre eller på annen måte distribuere alt slikt innhold som finnes på nettstedet i arkivfotoformat.

 

Som abonnent på nettstedet kan du ikke overføre abonnementet, overføre innholdsfilene, selge, lease, tildele eller gi bort Content Cloud innholdet eller noe lignende til en tredjepart. Enhver kommersiell eller kommersiell bruk av innhold er forbudt.

 

Ved å bli abonnent erkjenner du at abonnementet ditt er en ikke-eksklusiv begrenset brukslisens for alt innhold levert av Content Cloud. På samme måte, hvis du kjøper individuelt innhold via nettstedet (istedet for å være abonnent), forstår du at alt innhold kommer med en ikke-eksklusiv lisens med begrenset bruk som på samme måte holdes av alle kjøpere av det samme innholdet. Som kjøper/ abonnent kan du bruke vårt innhold til profesjonell bruk i normal virksomhet og til personlig bruk. Har du byrå-abonnement kan du poste innholdet på inntil 5 kundekontoer, men kan ikke sende eller videreføre filer og bilder til tredjepart. Du kan kun bruke innholdet digitalt, med unntak av print i egne brosjyrer, visittkort og plakater til eget bruk. Til slutt kan du ikke bruke innhold på noen måte som gjør det mulig for andre å laste ned eller distribuere innholdet (for eksempel, du kan ikke inkludere noe slikt innhold i en nettsidemal som du selger for bruk av andre uten skriftlig tillatelse fra Content Cloud. Du kan ikke bruke innhold på en ærekrenkende eller annen ulovlig måte. Du kan ikke bruke vårt innhold som en del av et varemerke, designmerke, firmanavn, firmanavn, tjenestemerke eller logo. Ellers ... ha det gøy med innholdet vårt!

Takk for at du respekterer den kreative industrien nok til å overholde bruksavtalen. Hvis du har spørsmål om lovlig bruk av Content Cloud innhold, ikke nøl med å kontakte oss på hei@equalagency.no, så hjelper vi deg gjerne!

1. Hva vilkårene regulerer.

Disse vilkårene regulerer forholdet mellom Equal Agency AS ved Content Cloud 0g medlemmer av de ulike medlemskapene som til enhver tid tilbys av Content Cloud, i tillegg til bruken av innhold.

2. Tegning av medlemskap.

Medlemskap kan tegnes av personer over 18 år, bosatt i Norge. Tegning av medlemskap skjer på Content Clouds digitale plattform og gir medlemmene tilgang til det [program/medlemskap/pakke] som er bestilt, så snart medlemmet har akseptert Vilkårene.

3. Innholdet i medlemskapet og pris.

Innholdet i de ulike medlemskapene og priser fremgår av nettsidene: https://www.contentcloud.no/ Medlemskapet er personlig og tilgangen til innholdsbanken må ikke videreformidles til andre.

4. Betaling, varighet og oppsigelse.

Medlemskapet betales forskuddsvis gjennom Stripe eller PayPal for henholdsvis en, eller tolv måneder. Medlemskapet varer fra betaling har skjedd og løper til det sies opp. Oppsigelse gjøres skriftlig til hei@equalagency.no. Under gratis prøveperioder må medlemskapet sies opp FØR trekk. Medlemskap tegnet for tolv måneder er bindende men kan sies opp underveis, du vil da ha tilgang til alt materiale  og medlemsfordeler ut perioden som er betalt for. Vi ønsker for ordens skyld å poengtere at du som medlem betaler for den tilgangen du får til vårt innholdsportal og fordeler, og det er ditt eget ansvar å ta disse verktøyene i bruk. 

5. Angrerett.

Det gjelder en 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett av en forbruker. Angreretten gjelder ikke for levering av digitalt innhold, dersom leveringen har begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt, jf. L20.06.2014 nr. 27, (Angrerettloven)

§ 22 n. Angreretten gjelder heller ikke for andre tjenester etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen, jf. L20.06.2014 nr. 27, (Angrerettloven)

§ 22 c. Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av tjenester fra næringsdrivende. 

For mer informasjon om angreretten:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20- 27?q=angrerett -

 

6. Immaterielle rettigheter.

Equal Agency AS & Piil Photography ved Content Cloud har opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til innholdsportalen og alt materiell, bilder og annet som medlemmene får tilgang til gjennom medlemskapet. Den tilgangen som et medlem får, gir kun en begrenset rett til personlig bruk. Denne begrensede bruksretten er ikke overførbar. Et medlem har således ikke rett til å videreformidle materiale mv. til andre. Brudd på nevnte rettigheter vil bli fulgt opp av Equal Agency AS & Piil Photography og kan medføre erstatningsansvar på 15 000 NOK.

 

7. Behandling av personopplysninger.

Les våre personvernopplysninger her.

8. Endring av vilkårene.

Equal Agency AS ved Content Cloud forbeholder seg rett til å endre priser, innhold og sammensetning av tjenester og medlemskap. Dette vil bli annonsert på hjemmesiden, og vil få virkning for nye medlemskap og ved fornyelse av løpende medlemskap. Dersom det ikke er mulig å tilby tjenestene eller medlemskapet som er bestilt ut perioden det er forhåndsbetalt for, vil medlemmet bli gitt tilbud om å motta en annen tjeneste eller medlemskap innenfor tilsvarende kategori, eller å få refundert en forholdsmessig andel tilsvarende den gjenværende perioden som det er betalt for. Nye retningslinjer vil bli annonsert på hjemmesiden og vil ha virkning fra tidspunktet for annonsering.

9. Brudd på vilkår og retningslinjer

9.1 Ved brudd på Vilkårene har Equal Agency AS v/ Content Cloud rett til å avslutte medlemskapet. Ved mistanke om brudd på Vilkårene har Equal Agency AS rett til å sperre medlemmets tilgang til alt innhold og alle medlemstjenester mens saken undersøkes. Equal Agency AS vil bestrebe seg på å undersøke saken og ta stilling til den så raskt som mulig. Dersom undersøkelsene viser at medlemmet ikke har brutt Vilkårene, skal medlemmet kompenseres ved at medlemsperioden forlenges tilsvarende den perioden medlemmet ikke hadde tilgang. Dersom et medlemskap avsluttes fra Content Clouds side på grunn av brudd på Vilkårene, refunderes ikke forskuddsbetalt medlemsavgift, og kan medføre erstatningsansvar på 15 000 NOK.

9.2 Ved brudd på retningslinjer for opptreden, vil medlemmet bli varslet om dette og hva bruddet består i. Vedkommende vil bli gitt mulighet til å uttale seg. Deretter vil Equal Agency AS ta stilling til om medlemskapet bør avsluttes. Ved avslutning av medlemskapet, vil Equal Agencys begrunnelse for beslutningen bli gitt til medlemmet. Ved mistanke om brudd på retningslinjene, har Equal Agency rett til å sperre medlemmets tilgang til alle medlemstjenester, mens saken undersøkes. Dersom undersøkelsene viser at medlemmet ikke har brutt retningslinjene, skal medlemmet kompenseres ved at medlemsperioden forlenges tilsvarende den perioden medlemmet ikke hadde tilgang. Dersom et medlemskap avsluttes fra Content Clouds side på grunn av brudd på retningslinjer, refunderes ikke forskuddsbetalt medlemsavgift, og kan medføre erstatningsansvar på 15 000 NOK.

 

10. Informasjon til medlemmene.

Ved bestilling av tjeneste eller medlemskap samtykker medlemmet til at all informasjon og korrespondanse med medlemmet vil bli gitt til den digitale adresse (e-postadresse) som medlemmet har registrert seg med.

 

11. Kontaktinformasjon

Equal Agency AS ved Content Cloud, org.nr. 926 483 447

Bygdøy Allé 62, 0265 Oslo

hei@equalagency.no